CV

JOBS

2005-

Psykologisk Praksis – Jan Kaa Kristensen

Fra 2019 tilknyttet psykologerne.dk.

 • Psykoterapi med enkeltpersoner, par i forhold og i en skilsmisse
 • Supervision af fagpersoner
 • Medlem af det rådgivende udvalg for Familieretshuset 
 • Følgegruppemedlem af statspuljeprojektet “Sammen om børnene”
 • Børnesagkyndig for Ungdomskriminalitetsnævnet

 Tidligere:

 • Tilknyttet Statsforvaltningen, Retten i Næstved og Holbæk som børnesagkyndig psykolog 
 • Børnesagkyndige undersøgelser, konfliktmægling i højkonfliktsager, børnesamtaler 
 • Kliniske samtaleforløb med stressramte
 • Parterapi, mægling, rådgivning til skilte i høj-konflikt.
 • Kurser, workshops for Statsforvaltningen
 • Samarbejde med Nordisk Krisekorps
 • Forældrekompetenceundersøgelse for forskellige kommuner i samarbejde med Kristoffer Munk gennem det fælles firma FOKUSPSYKOLOGERNE I/S

2016-2018

Souschef, afdelingsleder – Skilsmisse og parafdelingen, Center for Familieudvikling

Projektansvarlig på Statsforvaltningsprojektet ”Forældre sammen – hver for sig”.

 • Et projekt støttet af satspuljemidler gennem socialministeriet.
 • Et projekt, der evalueres af SFI.
 • Kursusforløb til skilte forældre i statsforvaltningen
 • Udvikling af metode til korttidsterapeutisk intervention ift. forældre i statsforvaltningen
 • Metodesparring

Projektansvarlig for det ”DELEBØRN – HELE BØRN.

 • Udviklingsprojekt støttet af Egmontfonden
 • Handleplaner for skilsmisse på projektskolerne
 • Børnegruppelederuddannelse til projektskolerne

Ansvarlig for skilsmisserådgivning

 • Udvikling af metode til at arbejde parterapeutisk/familieterapeutisk med forældre i en skilsmisse.
 • Formidling af psykologfaglig viden i avis, radio, tv.

2014-2016

Leder af Børne- og Familiecenter i Roskilde

Erfaringer med at arbejde i en politisk styret organisation Leder for 20 medarbejdere
Budgetansvar: 12 mio. kr.
Intensivt arbejde med social kapital.
Resultat: højere trivsel, lavere sygefravær, højere kvalitet i arbejdet, højere produktivitet.
Fagligt ansvarsområde:
Familiebehandling (Herunder prep, KIFF, skilsmissegruppe for børn, børn i familier med alkoholmisbrug mm.), Forældrekompetenceundersøgelser, Børnepsykologiske undersøgelser, Samvær mellem anbragte børn og deres forældre.
Supervision / sagssparring med medarbejdere.
Supervision /sagssparring med myndighedsafsnittet
Opstart af KIFF-kurser og løbende evaluering af forløbene.
Etablering af et nyt samværshus – hjemtagning af samvær fra eksterne aktører.
Udarbejdelses af en ny undersøgelsesskabelon til forældrekompetenceundersøgelser mhp. at højne det faglige og videnskabelige niveau.
Fondsansøgninger mhp. at udvikle samværet mellem anbragte børn og deres forældre.
Samarbejdssamtaler mellem plejeforældre og forældre til anbragte.
2009-2013

Børnesagkyndig psykolog – Statsforvaltningen i Roskilde

Børnesagkyndig rådgivning i skilsmissesager
Tværfaglige møder med jurister om skilsmissesager om bopæl og samvær.
Paragraf 34 samtaler med børn, hvis forældre er skilt.
2007-2009

Klinisk psykolog -Egmontfondens børne- og ungdomsrådgivning Løvehjerte

Kliniske individuelle samtaleforløb med børn og unge i alderen 3 til 18 år, der har mistet en forælder eller søskende, eller har en forælder eller søskende med livstruende sygdom.
Gruppeforløb med samme målgruppe
Supervision af psykologer ansat i kommunalt regi, der kører sorggruppeforløb for unge.
Supervision af lærere og pædagoger.
2005-2007

Psykolog – PPR SYD og NØ i København

Konsultativt arbejde, psykologisk udredning, visitation til specialtilbud.
Samtaleforløb med unge, blandt andet fra Ørestad Gymnasium mm.
Opstart af flerfamilieklasse.
Supervision af lærere og pædagoger.
2003-2005

Psykolog – Familiecenter Øst, Store Heddinge

Samtaleforløb med asylansøgere på det lokale asylcenter
Samtaleforløb med unge i plejefamilier
Supervision af plejefamilier
Børnepsykologiske undersøgelser
Konsultativ metode ift. PPR-arbejdet.
Supervision af lærere, pædagoger, støttepædagoger.
Familiebehandling af danske og etniske familier, samtaleforløb med unge.
Krisepsykologisk intervention.

Uddannelse:

2017:
Forandringsledelse og  kommunikation
2015:
Specialist i klinisk psykologi for voksne.
2005:
Autorisation som psykolog.
2003:
Cand. Psych. fra Københavns Universitet
1994:
HA (Int) fra Handelshøjskolen i Århus

Publikationer:

Familiedannelse på et relationelt grundlag, Dansk Psykolog Forlag, 2021 med psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland
BLIV SKILT uden at gå i stykker, Dansk Psykologisk Forlag, 2019
Det vigtige hjælp til nybagte forældre i samlivsbrud, Sundhedsplejersken, juni 2020
”Skilsmisse: Husk at passe godt på dig selv” – altompsykologi.dk
”Når to bliver til 3 – og det vigtige relationelle miljø” Publiceret i Sundhedsplejersken december 2018. (Artikel forfatter sammen med Søren Marcussen)
”Far er vred, fordi han er bange for at blive forladt. Om høj-konfliktfyldte skilsmisser set i en tilknytningsteoretisk; Forståelsesramme. Matrix 2014, Vol. 31 (3)