Om mig

I 2003 blev jeg uddannet psykolog, autoriseret i 2005, og specialist i klinisk psykolog for voksne i 2015. Jeg er inspireret af  mentaliseringsbaserede tilgange, men trækker også på metoder som eksempelvis ACT (Acceptance and Commitment Therapy); ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) og mindfulness i mit terapeutiske arbejde.

Samtaleterapi

Jeg er i et samarbejde med dig optaget af at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor du får hjælp og støtte til din egen personlig proces mod større vitalitet og livskvalitet. Nogle problemstillinger løses bedst sammen med din partner, og jeg tilbyder derfor også parterapi. I parterapien vil vi sætte fokus det, der bliver svært for jer i relationen, og derfra vil vi undersøge de samspilsmønstre, I kan være fanget i

Særligt i forhold til par

I mit arbejde med par tager jeg udgangspunkt i de særlige udfordringer i oplever i parforholdet. Jeg er inspireret af både en EFT (Emotionsfokuseret parterapi) tilgang suppleret med en terapeutiske greb fra ISTDP. Jeg er optaget af at hjælpe jer til at hjælpe jer bryde de negative og destruktive mønstre, mange par bliver fanget i. Det er muligt at skabe positive udviklingsmønstre, hvor man sammen støtter hinandens individuelle udvikling samtidig med at man udvikler sit parforhold. Nogle problemstillinger løses bedst sammen med din partner, og jeg tilbyder derfor også parterapi. I parterapien vil vi sætte fokus det, der bliver svært for jer i relationen, og derfra vil vi undersøge de samspilsmønstre, I kan være fanget i

Særligt i forhold til skilte

Ikke alle par kan blive sammen, og hvis man har børn, er det ikke en afslutning på en relation, men en omlægning. I mit arbejde med skilte forældrepar er målet at få etableret et godt nok samarbejde omkring børnene. Et samlivsbrud vil ofte udløse vanskelige følelser, særligt i de tilfælde hvor det ikke har været en fælles beslutning at gå fra hinanden. Ind i mellem vil det være hensigtsmæssigt, at I modtager individuelle samtaler for at støtte op om jeres videre proces. Jeg har bred erfaring med skilsmissefeltet fra kommunalt regi, Statsforvaltningen og retsinstanserne både som terapeut og som børnesagkyndig psykolog. Jeg underviser desuden på psykologforeningens specialistuddannelse i arbejdet med skilte familier.

Supervision af fagfolk

Jeg superviserer psykolog og andre professionelle, herunder psykoterapeuter, familiebehandlere, jurister og socialrådgivere ansat i private og offentlige regi.

Lidt mere om mig

Jeg er 51 år, gift, og far til to og uddannet psykolog fra Københavns Universitet fra 2003. Jeg har tilegnet mig en bred erfaring som klinisk psykolog, og har arbejdet med mange forskellige områder af psykologfaget. Siden 2005 har jeg haft min private praksis. Periodevist har jeg arbejdet som psykolog i privat og offentlig regi både som leder og som praktiserende psykolog. Senest som souschef og afdelingsleder for par- og skilsmisseafdelingen på Center for Familieudvikling.
CV

JOBS

2005–
Psykologisk Praksis: Jan Kaa Kristensen

Fra 2019 tilknyttet psykologerne.dk.

 • Psykoterapi med enkeltpersoner, par i forhold og i en skilsmisse
 • Supervision af fagpersoner
 • Medlem af det rådgivende udvalg for Familieretshuset 
 • Følgegruppemedlem af statspuljeprojektet “Sammen om børnene”
 • Børnesagkyndig for Ungdomskriminalitetsnævnet

 Tidligere:

 • Tilknyttet Statsforvaltningen, Retten i Næstved og Holbæk som børnesagkyndig psykolog 
 • Børnesagkyndige undersøgelser, konfliktmægling i højkonfliktsager, børnesamtaler 
 • Kliniske samtaleforløb med stressramte
 • Parterapi, mægling, rådgivning til skilte i høj-konflikt.
 • Kurser, workshops for Statsforvaltningen
 • Samarbejde med Nordisk Krisekorps
 • Forældrekompetenceundersøgelse for forskellige kommuner i samarbejde med Kristoffer Munk gennem det fælles firma FOKUSPSYKOLOGERNE I/S

2016—2018
Souschef, afdelingsleder: Skilsmisse og parafdelingen, Center for Familieudvikling

Projektansvarlig på Statsforvaltningsprojektet ”Forældre sammen – hver for sig”.

 • Et projekt støttet af satspuljemidler gennem socialministeriet.
 • Et projekt, der evalueres af SFI.
 • Kursusforløb til skilte forældre i statsforvaltningen
 • Udvikling af metode til korttidsterapeutisk intervention ift. forældre i statsforvaltningen
 • Metodesparring

Projektansvarlig for det ”DELEBØRN – HELE BØRN.

 • Udviklingsprojekt støttet af Egmontfonden
 • Handleplaner for skilsmisse på projektskolerne
 • Børnegruppelederuddannelse til projektskolerne

Ansvarlig for skilsmisserådgivning

 • Udvikling af metode til at arbejde parterapeutisk/familieterapeutisk med forældre i en skilsmisse.
 • Formidling af psykologfaglig viden i avis, radio, tv.

2014-2016
Leder af Børne- og Familiecenter i Roskilde

 • Erfaringer med at arbejde i en politisk styret organisation Leder for 20 medarbejdere
 • Budgetansvar: 12 mio. kr.
 • Intensivt arbejde med social kapital.
 • Resultat: højere trivsel, lavere sygefravær, højere kvalitet i arbejdet, højere produktivitet.
  Fagligt ansvarsområde:
  Familiebehandling (Herunder prep, KIFF, skilsmissegruppe for børn, børn i familier med alkoholmisbrug mm.), Forældrekompetenceundersøgelser, Børnepsykologiske undersøgelser, Samvær mellem anbragte børn og deres forældre.
  Supervision / sagssparring med medarbejdere.
  Supervision /sagssparring med myndighedsafsnittet
  Opstart af KIFF-kurser og løbende evaluering af forløbene.
  Etablering af et nyt samværshus – hjemtagning af samvær fra eksterne aktører.
  Udarbejdelses af en ny undersøgelsesskabelon til forældrekompetenceundersøgelser mhp. at højne det faglige og videnskabelige niveau.
  Fondsansøgninger mhp. at udvikle samværet mellem anbragte børn og deres forældre.
  Samarbejdssamtaler mellem plejeforældre og forældre til anbragte.

2009—2013
Børnesagkyndig psykolog: Statsforvaltningen i Roskilde

Børnesagkyndig rådgivning i skilsmissesager
Tværfaglige møder med jurister om skilsmissesager om bopæl og samvær.
Paragraf 34 samtaler med børn, hvis forældre er skilt.

2007—2009
Klinisk psykolog: Egmontfondens børne- og ungdomsrådgivning Løvehjerte

 • Kliniske individuelle samtaleforløb med børn og unge i alderen 3 til 18 år, der har mistet en forælder eller søskende, eller har en forælder eller søskende med livstruende sygdom.
  Gruppeforløb med samme målgruppe
  Supervision af psykologer ansat i kommunalt regi, der kører sorggruppeforløb for unge.
  Supervision af lærere og pædagoger.

2005—2007
Psykolog: PPR SYD og NØ i København

Konsultativt arbejde, psykologisk udredning, visitation til specialtilbud.
Samtaleforløb med unge, blandt andet fra Ørestad Gymnasium mm.
Opstart af flerfamilieklasse.
Supervision af lærere og pædagoger.

2003—2005
Psykolog: Familiecenter Øst, Store Heddinge

 • Samtaleforløb med asylansøgere på det lokale asylcenter
  Samtaleforløb med unge i plejefamilier
  Supervision af plejefamilier
  Børnepsykologiske undersøgelser
  Konsultativ metode ift. PPR-arbejdet.
  Supervision af lærere, pædagoger, støttepædagoger.
  Familiebehandling af danske og etniske familier, samtaleforløb med unge.
  Krisepsykologisk intervention.

UDDANNELSE

2017:
Forandringsledelse og kommunikation

2015:
Specialist i klinisk psykologi for voksne

2005:
Autorisation som psykolog

2003:
Cand. Psych. fra Københavns Universitet

1994:
HA (Int) fra Handelshøjskolen Århus

PUBLIKATIONER

"Familiedannelse — tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier"

Dansk Psykolog Forlag, 2022 med psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland

"Bliv skilt — uden at gå i stykker"

Dansk Psykologisk Forlag, 2019

"Den vigtige hjælp til nybagte forældre i samlivsbrud"

Sundhedsplejersken, juni 2020

"Skilsmisse: Husk at passe godt på dig selv"

altompsykologi.dk

"Når to bliver til 3 – og det vigtige relationelle miljø"

Publiceret i Sundhedsplejersken december 2018. (Artikel forfatter sammen med Søren Marcussen)

"Far er vred, fordi han er bange for at blive forladt"

Om høj-konfliktfyldte skilsmisser set i en tilknytningsteoretisk; Forståelsesramme. Matrix 2014, Vol. 31 (3)